Văn hóa doanh nghiệp

Sự phát triển của chúng ta phụ thuộc vào chính chúng ta – mọi thành viên trong công ty là những tài sản không thể đo đếm được. Người lao động ở Công ty cũng giống như ở nhà, Công ty là nơi mang đến sự đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần và nhân văn trong...

Đọc tiếp

Sơ đồ tổ chức

Tại TSG I&C, mỗi bộ phận là một phần đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển chung của doanh nghiệp, tuy nhiên chúng tôi đề cao và đặt toàn bộ sức mạnh nguồn lực, trí lực, tài lực vào trọng tâm là bộ phận sản xuất trực tiếp tại công trường - Ban điều hành các...

Đọc tiếp